Veřejné zakázky

24.07.2015 / V letošním roce připravujeme nákup dvou nákladních vozidel pro naši podřízenou organizaci, ale obě zakázky budeme provádět podle množství přidělených finančních prostředků. Předpokládaná cena jedné veřejné zakázky činí 1,5 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. Můžete mi poradit, jak postupovat? Předně je na místě připomenout, že zadavatel je povinen sečíst předpokládané hodnoty dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho účetního období, jak stanoví § 13 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách. Pokud by tak zadavatel neučinil a zadával by každou z uvedených zakázek samostatně, dopustil by se porušení § 13 odst. 3 zákona, neboť by tím došlo k záměrnému snížení hodnoty zakázky pod zákonem dané limity pro podlimitní veřejnou zakázku, kterou v součtu obě zakázky jsou. Jako optimální se jeví, aby zadavatel sečetl předpokládané hodnoty obou uvedených zakázek, které hodlá zadat v průběhu účetního období (kalendářního roku) a tuto podlimitní zakázku zadal na části, tedy postupem ve smyslu § 98 zákona o veřejných zakázkách. 29.11.2014 / Hodláme zadat zakázku malého rozsahu na konzultační služby. Je správné, když stanovíme předpokládanou hodnotu na 2 miliony Kč bez DPH? Jsme povinni uveřejňovat předpokládanou hodnotu zakázky? Vámi navrhovaný postup není správný, neboť činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2 miliony Kč bez DPH, měla by být zakázka zadávána v režimu podlimitní veřejné zakázky, jak stanoví § 12 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách ukládá zadavateli povinnost předpokládanou hodnotu stanovit (§ 13), nicméně jeho povinností není tuto hodnotu kdekoli uveřejňovat.