Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Účast na semináři

Přihlášku na seminář zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději však 3 pracovní dny před datem konání semináře, přispějete tím k co nejlepšímu zabezpečení akce. Bezplatné storno semináře můžete učinit kdykoli do 5 dnů před začátkem semináře, z vážných důvodů, po dohodě s námi, i později. Přihlášku můžete podat přímo prostřednictvím objednávkového formuláře na těchto webových stránkách, e-mailem nebo poštou. Předběžnou rezervaci na seminář můžete uskutečnit telefonicky, následně však musí být potvrzena písemně.

Objednávka je závazná a jejím zasláním zároveň vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny a se zařazením Vašich údajů do naší databáze klientů. Naše společnost se zavazuje používat Vaše data pouze pro své interní potřeby a chránit je před zneužitím třetí osobou.

Automaticky jsou potvrzovány přihlášky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, na nichž je vyplněná e-mailová adresa odesilatele, ostatní potvrzujeme pouze na výslovné přání klienta. Objednávky jsou přijímány v došlém pořadí a rezervace míst na semináři je garantována po úplném uhrazení kurzovného. V případě obsazení akce bude klient, který ještě neprovedl úhradu, o této záležitosti obratem informován. Změny objednávek zasílejte nejlépe elektronicky na adresy info@aleksia.cz nebo aleksia@aleksia.cz.

Kurzovné nabízených akcí je uváděno včetně DPH. Cena zahrnuje studijní materiály, psací potřeby a občerstvení. V případě vícedenních seminářů nabízíme i zabezpečení ubytování a celodenního stravování. Tyto služby jsou fakturovány odděleně a účastníci budou písemně či telefonicky kontaktováni pro doplnění těchto údajů.

Vyhrazujeme si právo organizačních změn (změna termínu, lektora, místa konání, aktualizace tématu) a zrušení akce. Účastníci budou o těchto změnách vždy včas e-mailovou poštou nebo telefonicky informováni.

Prezence účastníků začíná 30 minut před začátkem semináře. Doba ukončení akce je orientační, v případě malého počtu účastníků a vyčerpání dotazů může seminář skončit i před daným časovým limitem.

Platba za seminář je prováděna bezhotovostně. Jako podklad k úhradě Vám bude současně s potvrzením přijetí objednávky vždy v příloze e-mailu doručena i zálohová faktura. Platbu kurzovného poukažte na bankovní účet č. 1501501588/5500 vedený u Raiffeisen bank, a.s. Jako variabilní symbol uvádějte číslo zálohové faktury. Po úplném uhrazení obdrží účastník daňový doklad při prezenci na semináři. V případě, že úhrada bude na náš účet připsána v době kratší než 2 pracovní dny před konáním akce, je účastník povinen ji u prezence prokazatelně doložit (výpisem z bankovního účtu) a prokázat tak svou oprávněnost vstupu na akci; daňový doklad mu bude pak zaslán elektronicky po ukončení semináře.

Po dohodě je možné, ve výjimečných případech, účastnický poplatek uhradit v hotovosti při prezenci na seminář. Po zaplacení obdrží účastník zjednodušený daňový doklad (pokladní stvrzenku) – daňový doklad již nebude vystavován.

Storno poplatky: Bezplatné storno semináře přijímáme do 5 kalendářních dnů před zahájením semináře, do 3 pracovních dnů účtujeme stornovací poplatek ve výši 25% ceny semináře. Bezplatné storno ubytování (při vícedenních seminářích) přijímáme do 20 kalendářních dnů před konáním semináře, bezplatné storno stravování do 7 kalendářních dnů. Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato, vzniká tedy povinnost uhradit plnou cenu semináře. V případě, že se přihlášený účastník nemůže jednodenního či vícedenního semináře účastnit, může za sebe vyslat náhradníka. V tom případě oznámí změnu účastníka nejpozději při prezenci, nejlépe však elektronicky nebo po telefonu.

Pokud se přihlášený účastník bez písemné omluvy nedostaví na závazně objednaný seminář, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 100 % kurzovného (základní cena bez DPH).