Účetnictví

21.09.2015 / Ze kterého právního předpisu vyplývá „co je předmětem inventarizace“ v účetní jednotce tzn. tzv. „rozsah inventarizace“? Tímto právním předpisem je v prvé řadě zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále „jen zákon o účetnictví“). Ustanovení § 29 odst. 1 mimo jiné vymezuje, že účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Následně pak § 30 zákona o účetnictví v odstavci 8 stanoví, že ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů. Následně pak vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen „vyhláška“) v § 2 písm. h) stanoví, že inventarizační položkou se pro účely této vyhlášky rozumí majetek, závazky, jiná aktiva a jiná pasiva, na základě kterých může být vyhotovován inventurní soupis nebo dodatečný inventurní soupis. Jejich označování je podle směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu syntetickými, analytickými nebo podrozvahovými účty. V „rámci tušení souvislostí“ je také nutné zmínit ustanovení písmene i) téhož paragrafu, ze kterého vyplývá, že částí inventarizační položky se pro účely této vyhlášky rozumí jednotlivé věci, jednotlivé pohledávky, opravné položky k jednotlivým pohledávkám, jednotlivé závazky a další skutečnosti, které lze samostatně zjišťovat v rámci inventarizační položky. Z výše uvedeného vyplývá, že „předmětem inventarizace“ je veškerý majetek, závazky, jiná aktiva, jiná pasiva a skutečnosti zaúčtované na podrozvahových účtech. Z uvedeného lze dovodit, že „předmětem inventarizace“ není výsledek hospodaření. 15.09.2015 / Jakým způsobem může „předmět inventarizace“ definovat příslušná účetní jednotka a z čeho by při tomto určení měla vycházet? Z výše uvedené otázky vyplývá, že „předmětem inventarizace“ je veškerý majetek, závazky, jiná aktiva, jiná pasiva a skutečnosti zaúčtované na podrozvahových účtech. Pro úplnost je třeba konstatovat, že „předmětem inventarizace“ není výsledek hospodaření. Při určení „předmětu inventarizace“ by příslušná vybraná účetní jednotka měla v prvé řadě vycházet z dvou části účetní závěrky tj. z rozvahy a přílohy. Dalším neméně důležitým „dokumentem“ pro jednoznačné určení „předmětu inventarizace“ je účtový rozvrh příslušné vybrané účetní jednotky. Pokud bych se krátce zabývala uvedenými částmi účetní závěrky v tomto případě tj. rozvahou a přílohou je třeba zmínit, že podle ustanovení § 4 odst. 8 zákona o účetnictví jsou i vybrané účetní jednotky při vedení účetnictví povinny dodržovat mimo jiné i uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů. Dále § 4 odst. 8 v písm. f) zákona o účetnictví stanoví, že účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví též směrnou účtovou osnovu. Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů a směrnou účtovou osnovu pro vybrané účetní jednotky vymezuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“) (viz Hlava II, VII a Příloha č. 7). V případě stanovení účtového rozvrhu je nutné postupovat podle ustanovení 14 zákona o účetnictví, ze kterého vyplývá: a) na podkladě směrné účtové osnovy jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce, b) účetní jednotky sestavují účtový rozvrh pro každé účetní období;v průběhu účetního období je možno účtový rozvrh doplňovat.